خير، ثبت نام فقط از طريق سايت امكان پذير ميباشد.

اين مدرسه براى سكونت طلاب ميباشد، ودرسهاى عمومى را تدريس ميكند.

لطفا به قسمت شرايط و مراحل ثبت نام در منو مراجعه نماييد.